غم !

ای همدم تنهایی های من!

چقدر حوصله ام سرمیرفت اگر تو را نداشتم،

اکنون که درکنار منی شاید اشک بریزم....بی تابی کنم.....اما اگر تورانداشتم چه میکردم ؟

مگر بدون تو هم میشود زندگی کرد؟

تونباشی جای خالیت را که پر کند؟!

ای کاش مجبور به بودن در کنار تونبودم!

ای کاش نبودم.....